NEW STUDENT            ALUMNI           STUDENT           STAFF           VIETNAMESE
-
ĐẠI HỌC 

Hiện có 93 chuyên ngành đào tạo đại học với 30.446 sinh viên chính quy và 2.861 sinh viên các hệ khác (cử tuyển, liên thông, bằng 2, ...)

→ Chương trình đào tạo

→ Thông tin tuyển sinh

SAU ĐẠI HỌC

Hiện có 42 chuyên ngành cao học (trong đó 3 ngành quốc tế)  và 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh với 3.209 học viên

→ Chương trình đào tạo

→ Thông tin tuyển sinh

→ Luận án tiến sĩ

VỪA LÀM VỪA HỌC - TỪ XA

Hiện có 15.850 sinh viên hệ vừa làm vừa học, 9.473 sinh viên hệ đào tạo từ xa

→ Thông tin tuyển sinh

Read Time: 1 min
Hits: 1042

Trieu Minh Thanh

CONVENIENT SERVICES

INFORMATION

PUBLIC

Visitors: 000962411